نمیدونی چه فیلم و سریالی ببینی ؟کلیک کن
نمیدونی چه فیلم و سریالی ببینی ؟ کلیک کن
دانلود اپلیکیشن
باکس آفیس
1 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران2
فروش آخر هفته1.4
فروش کل5.4
2 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران3
فروش آخر هفته0.991
فروش کل8.1
3 boxoffice
بوجه : $90,000,000
هفته های اکران4
فروش آخر هفته0.96
فروش کل12.5
4 boxoffice
بوجه : $80,000,000
هفته های اکران8
فروش آخر هفته0.891
فروش کل48.2
هفته های اکران1
فروش آخر هفته0.785
فروش کل0.785
هفته های اکران1
فروش آخر هفته0.776
فروش کل0.776
7 boxoffice
بوجه : $170,000,000
هفته های اکران13
فروش آخر هفته0.612
فروش کل94.1
8 boxoffice
بوجه : $85,000,000
هفته های اکران9
فروش آخر هفته0.584
فروش کل29.5
9 boxoffice
هفته های اکران7
فروش آخر هفته0.582
فروش کل42.3
10 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران1
فروش آخر هفته0.514
فروش کل0.514